دبیرخانه راهبری کشوری کامپیوتر

مستقر در استان زنجان ۱۴۰۳-۱۴۰۲

رشته شبکه و نرم‌افزار

فنی‌حرفه‌ای فعال

رشته تصویرسازی دیجیتالی

کاردانش توقف ثبت نام

فایل‌ها و فرم‌های مورد نیاز

پیمایش به بالا