کارگاه‌های آموزشی

رایگان

پودمان پنجم – تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

کارگاه راهنمای هنرآموز- پودمان پنجم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

رایگان

پودمان چهارم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

کارگاه راهنمای هنرآموز- پودمان چهارم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

رایگان

پودمان سوم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

کارگاه راهنمای هنرآموز- پودمان سوم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

رایگان

پودمان دوم- تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

کارگاه راهنمای هنرآموز- پودمان دوم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

رایگان

پودمان اول- تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

کارگاه راهنمای هنرآموز – پودمان اول تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

رایگان

پودمان پنجم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کارگاه راهنمای هنرآموز- نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

رایگان

پودمان چهارم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کارگاه راهنمای هنرآموز- نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

رایگان

پودمان سوم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کارگاه راهنمای هنرآموز – پودمان سوم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

رایگان

پودمان دوم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کارگاه راهنمای هنرآموز – پودمان دوم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

رایگان

پودمان اول نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کارگاه راهنمای هنرآموز- پودمان اول نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

رایگان

پودمان پنجم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه راهنمای هنرآموز- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

رایگان

پودمان چهارم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه راهنمای هنرآموز- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

رایگان

پودمان سوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه راهنمای هنرآموز- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

رایگان

پودمان دوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه راهنمای هنرآموز- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پیمایش به بالا