هنرستان

پودمان پنجم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فنی حرفه‌ای > رشته شبکه و نرم‌افزار > پایه ۱۱ > درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان پنجم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پودمان چهارم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فنی حرفه‌ای > رشته شبکه و نرم‌افزار > پایه ۱۱ > درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان چهارم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پودمان سوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فنی حرفه‌ای > رشته شبکه و نرم‌افزار > پایه ۱۱ > درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان سوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پودمان دوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

کارگاه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب فنی حرفه‌ای > رشته شبکه و نرم‌افزار > پایه ۱۱ > درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان دوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پیمایش به بالا